درباره انجمن

درباره انجمن

تاریخچه و حوضه عملیات انجمن

تاریخچه : انجمن صنفی صنایع فرآورده های گوشتی ایران در تاريخ 1373/01/31 تحت شماره 113-3/2-32 در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است. حوزه عملیات انجمن : سراسر کشور میباشد

خدمات ما به شما

حفظ منافع شغلی

حفظ منافع مشترک شغلی صاحبان کارخانجات فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس که عضویت انجمن را دارا باشند

پیشنهادات مؤثر

توصیه وپیشنهاد لازم در جهت بهبود وضع کارخانجات برای بالا بردن کیفیت انواع فرآورده های گوشتی سوسیس وکالباس

ارتباط با سازمان ها

ایجاد و ارتباطات لازم با وزارتخانه ها ، موسسات ، ارگانها و نهاد های دولتی و ملی و جلب همکاری آنها

درباره انجمن

خدماتی که انجمن ارائه می دهد

۱-حفظ منافع مشترک شغلی صاحبان کارخانجات فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس که عضویت انجمن را دارا باشند . ۲-حفظ و حمایت و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا بطور اعم . ۳-ایجاد و ارتباطات لازم با وزارتخانه ها ، موسسات ، ارگانها و نهاد های دولتی و ملی و جلب همکاری آنها در جهت نیل به اهداف انجمن . ۴-توصیه وپیشنهاد لازم در جهت بهبود وضع کارخانجات برای بالا بردن کیفیت انواع فرآورده های گوشتی سوسیس وکالباس و افزایش سطح بهره وری و افزایش سطح بهره وری و استفاده از همکاریهای فنی وبهره مندی از دانش فنی جدید. ۵-ملزم نمودن کلیه اعضا انجمن به اجرای صحیح مقررات و دستور العملهای دستگاههای ذیربط که به نحوی از انحاء به امر تولید و توزیع فرلآورده های گوشتی سوسیس و کالباس مرتبط باشد . ۶-کوشش برای پیدا کردن بازارهای فروش در داخل و خارج کشور . ۷-جلوگیری از هرگونه رقابت ناسالم و فعالیتی که به زبان اعضاء باشد و یابه نامرغوبی تولیدات منجر گرددبا هماهنگی ارگانهای ذیربط . ۸-علاوه بر وظیفه محول در بند 3 جلب همکاری و مساعدت وزارت صنایع ، صنایع سنگین ،بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط . ۹-اعلام نظرات مشورتی در مورد طرح قوانین و آئین نامه ها و استانداردها و فرمول تولیدات و هر نوع مقررات لازم دیگر و پیشنهاد آن به مراجع قانونی . ۱۰-ایجاد روابط حسنه بین اعضاء. ۱۱-گردآوری آمار و اطلاعات لازم درباره آخرین پیشرفتها و تکنیکهای جدید عامی و فنی در زمینه صنعت و اعلام آن به اعضاء و در صورت نیاز انتشار آن برای آگاهی عموم . ۱۲-همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت اجرای مقررات قانون کار . ۱۳-عضویت در کانون انجمنهای صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوطه. ۱۴-فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات کشور . ۱۵-همکاری با تشکلهای کارفرمائی و کارگری و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده است . ۱۶-نشر بروشر و سایر کتب در رابطه با افزایش معاوضات شغلی و حرفه ای با اخذ مجوزهای لازم از مقامات ذیربط.

نظرات مشتریان ما

اعضای انجمن

محمد کاظم اوجی

عضو هیئت مدیره

احسان مرادیان نژاد

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

محسن گل افشانی

نائب رئیس هیئت مدیره

جمال حسین زاده

دبیر و عضو هیئت مدیره