پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران

کابل-افغانستان

7 لغایت 10 تیر ماه 1401