مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن فروشگاه پروتئینی – نوبت اول 1399