تمدید پروانه های ساخت و بهره برداری تولید داخل با توجه به شرایط بروز و شیوع بیماری کرونا