اعضای هیئت مدیره تعاونی

آقای جمال حسین زاده ظروفچی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره


آقای محمد حسین فخاری

رئیس هیات مدیره


آقای اکبر حسین زاده زری باف

نایب رئیس هیات مدیره


آقای محمد کاظم اوجی

عضو هیات مدیره


آقای مصطفی عبدالهی

عضو هیات مدیره