اعضاء کمیته تخصصی فنی انجمن

طبق فراخوان شماره 1400/13355 / الف ج مورخ 1400/04/23این انجمن، متخصصین معرفی شده از سوی شرکت های عضو به شرح ذیل برای مدت یک سال طی احکام جداگانه به عضویت کمیته تخصصی فنی انجمن نائل آمدند.

آقای محمد تقی مقنیان نماینده شرکت پاک تلیسه

آقای امیرهوشنگ شجاعی نماینده شرکت کاله آمل

آقای امیرحسین صراف زاده  نماینده شرکت آندره

آقای علیرضا نظری نماینده شرکت دمس

آقای رضی حسینیان خسروشاهی نماینده شرکت بشارت

آقای مجید امین زارع نماینده شرکت دارا راجی

آقای بهنام نصری نصرآبادی نماینده شرکت تانیس

خانم مریم ابراهیمی نماینده شرکت کامپوره خزر

خانم پریسا فلاحی نماینده و مشاور دبیر انجمن

براساس رای گیری انجام شده در اولین جلسه کمیته تخصصی فنی خانم دکتر فلاحی به عنوان رئیس کمیته و خانم مهندس امانی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.