فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات پروتئینی