عضویت تعاونی وطن


نحوه عضویت در تعاونی


مقررات مربوط به عضویت ماده 12:
عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است :
الف- شرایط عمومی :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر .
3- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه .
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید (نقدی) حداقل 3 سهم از سهام تعاونی (بر اساس ارزش ویژه سهام (مجموع ارزش اسمی سهام و اندوخته ها تقسیم بر تعداد سهام)) .
ب- شرایط اختصاصی :
1- عضویت در انجمن صنفی صنایع فرآورده¬های گوشتی ایران (سوسیس و کالباس) .
2- ارئه مدارک دیگر از جمله پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت ذیربط (صنایع) و پروانه بهره برداری و ساخت از وزارت بهداشت و مدرک رسمی نمایندگی قانونی شخصیت حقوقی جهت عضویت در شرکت .
تبصره: احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیات مدیره است، ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی، هیات مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان، فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند .