خدمات تعاونی وطن

خدمات تعاونی :


طبق ماده 3 اساسنامه موضوع فعاليت شركت تعاونی عبارت است از :
1- تهيه مواد اوليه , كالاها, خدمات, وسايل, ابزار, و ديگر نيازمنديهاي اعضاء شركت از داخل و يا خارج كشور با رعايت مقررات قانوني و عرضه آنها بر اساس ضوابط موضوعه در آيين نامه معاملات شركت .
2- فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت بسته بندي, استاندارد كردن و مارك گذاري توليدات اعضاء
3- ايجاد فروشگاه و نيز برگزاري نمايشگاه, ايجاد شعب و يا دفاتر نمايندگي در داخل و يا خارج كشور در صورت لزوم و مشاركت در نمايشگاه به منظور بازاريابي و عرضه و فروش و صدور توليدات اماني يا خريداري از اعضاء با رعايت قوانين و مقررات جاري.
4- نظارت بر نحوه مصرف مواد اوليه دريافتي اعضاء از شركت و اعمال شيوه هاي تشويقي و تنبيهي مناسب در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي توليدات اعضاء.
5- ارائه خدمات آموزشي مورد نياز اعضاء و كاركنان در زمينه هاي تعاوني, شغلي، فني، حرفه اي، تخصصي و نظاير آنها عند اللزوم با هماهنگي وزارت تعاون و مراجع ذيربط ديگر.
6- همكاري با مسئولان، كارشناسان و بازرسان وزارت تعاون در انجام وظايف و اعمال اختيارات قانوني آن در زمينه هاي مورد نياز. 7- انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف شركت.