تاریخچه و حوزه عملیات انجمن

تاریخچه :
انجمن صنفی صنایع فرآورده های گوشتی ایران در تاريخ 1373/01/31 تحت شماره 113-3/2-32در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.
حوزه عملیات انجمن :
سراسر کشور میباشد .

خدمات انجمن


۱-حفظ منافع مشترک شغلی صاحبان کارخانجات فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس که عضویت انجمن را دارا باشند .
۲-حفظ و حمایت و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا بطور اعم .
۳-ایجاد و ارتباطات لازم با وزارتخانه ها ، موسسات ، ارگانها و نهاد های دولتی و ملی و جلب همکاری آنها در جهت نیل به اهداف انجمن .
۴-توصیه وپیشنهاد لازم در جهت بهبود وضع کارخانجات برای بالا بردن کیفیت انواع فرآورده های گوشتی سوسیس وکالباس و افزایش سطح بهره وری و افزایش سطح بهره وری و استفاده از همکاریهای فنی وبهره مندی از دانش فنی جدید.
۵-ملزم نمودن کلیه اعضا انجمن به اجرای صحیح مقررات و دستور العملهای دستگاههای ذیربط که به نحوی از انحاء به امر تولید و توزیع فرلآورده های گوشتی سوسیس و کالباس مرتبط باشد .
۶-کوشش برای پیدا کردن بازارهای فروش در داخل و خارج کشور .
۷-جلوگیری از هرگونه رقابت ناسالم و فعالیتی که به زبان اعضاء باشد و یابه نامرغوبی تولیدات منجر گرددبا هماهنگی ارگانهای ذیربط .
۸-علاوه بر وظیفه محول در بند 3 جلب همکاری و مساعدت وزارت صنایع ، صنایع سنگین ،بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط .
۹-اعلام نظرات مشورتی در مورد طرح قوانین و آئین نامه ها و استانداردها و فرمول تولیدات و هر نوع مقررات لازم دیگر و پیشنهاد آن به مراجع قانونی .
۱۰-ایجاد روابط حسنه بین اعضاء.
۱۱-گردآوری آمار و اطلاعات لازم درباره آخرین پیشرفتها و تکنیکهای جدید عامی و فنی در زمینه صنعت و اعلام آن به اعضاء و در صورت نیاز انتشار آن برای آگاهی عموم .
۱۲-همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت اجرای مقررات قانون کار .
۱۳-عضویت در کانون انجمنهای صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوطه.
۱۴-فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات کشور .
۱۵-همکاری با تشکلهای کارفرمائی و کارگری و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده است .
۱۶-نشر بروشر و سایر کتب در رابطه با افزایش معاوضات شغلی و حرفه ای با اخذ مجوزهای لازم از مقامات ذیربط.


اخبار انجمن