نمایشگاه معرفی نیازمندی های بخش صنعت درحاشیه برگزاری نمایشگاه های بین المللی

فراخوان واگذاری اماکن عرضه محصولات پروتئینی سال ۱۳۹۸
۱۳۹۸-۰۷-۲۰
برگزاری نمایشگاه معرفی نیازمندی های بخش صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه های بین المللی
۱۳۹۸-۰۷-۲۰

نمایشگاه معرفی نیازمندی های بخش صنعت درحاشیه برگزاری نمایشگاه های بین المللی

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.