برگزاری نمایشگاه معرفی نیازمندی های بخش صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه معرفی نیازمندی های بخش صنعت درحاشیه برگزاری نمایشگاه های بین المللی
۱۳۹۸-۰۷-۲۰
همایش ملی کیفیت انجمن حامیان استاندارد و کیفیت
۱۳۹۸-۰۷-۲۰

برگزاری نمایشگاه معرفی نیازمندی های بخش صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه های بین المللی

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.